สถิติการเข้าชม
วีดีทัศน์การฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด วันที่ 14 เมษายน 2564 เวลา 20.00 น.
เรียงจำนวนครั้งในการเข้าชม (จากมากไปน้อย)
ลำดับที่ ชื่อหลักสูตร จำนวนผู้เข้าชม จำนวนครั้งในการเข้าชม คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย
(คะแนนเต็ม 5)
จำนวนผู้ประเมิน
ความพึงพอใจ
1
ภาษาอังกฤษ 47,015 64,693 3.40 22,384
2
ช่างเครื่องปรับอากาศ 32,145 42,245 3.64 11,705
3
ช่างไฟฟ้าในอาคาร 22,587 27,183 3.58 9,291
4
ภาษาญี่ปุ่น 21,309 25,831 3.28 7,046
5
ภาษาเกาหลี 20,918 25,505 3.17 6,917
6
การประกอบอาหารไทย 22,058 24,972 3.36 13,650
7
ช่างซ่อมรถยนต์ 16,260 22,028 3.33 6,849
8
ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 15,281 19,692 3.59 4,386
9
การตรวจซ่อมโน้ตบุคและไมโครคอมพิวเตอร์ 14,052 16,749 3.55 3,895
10
อาชีพอิสระ 13,017 15,825 3.45 4,491
11
ช่างเชื่อมไฟฟ้า 10,760 12,996 3.65 4,131
12
ช่างพ่นสีรถยนต์ 6,858 8,362 3.58 3,031
13
ช่างซ่อมโทรทัศน์ 5,519 7,734 3.40 1,479
14
ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 4,793 5,820 3.77 1,592
15
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ชุด Microsoft Office 4,120 5,554 3.64 959
16
ช่างขับรถยก 3,234 4,104 3.94 1,060
17
ช่างก่อสร้าง 2,074 2,442 3.49 682